لخت شدن زن

مرد که از چت کردن های مستهجن زن خود با 7 مرد غریبه خبردار شده بود، زنش را وادار کرد تا درخیابان با بدن برهنه راه بود تا همگان اندام وی را ببیند. این زن عکس هایی از بدن و اندام عریانش را برای این 7 مرد، در فضای مجازی ارسال می کرده است.

لخت شدن زن در خیابان

با پیشرفت انواع مسنجرها، علاوه بر گسترش روابط اجتماعی سالم و مفید، روابط ناسالم و چت های مستهجن نیز گسترش یافته است در یکی از این نوع از چت ها، یک زن با 7 مرد چت مستهجن برقرار کرده و عکس هایی از بدن لخت خود را برای انها ارسال می کرده است. این زن فاسد، برای تفریح و لهو و لعب، وبا خیانت به شوهر خویش، عکس هایی را از اندام تناسلی و بدن خود برای این مردان ارسال می کرده است . تا زمانی که شوهرش متوجه این روابط می شود و با لخت کردن او در وسط خیابان، به این گونه اورا تنبیه می کند .( این هم از ان تنبیه هاست)

لخت شدن زن

این خانم در فضای مجازی اقدام به انجام چت مستهجن با 7 مرد غریبه نموده بود که از قضای روزگار شوهر وی متوجه کار همسرش میشود ! از آنجایی که این زن زیبا تصاویر برهنه ی از اندام خود را برای مردان مختلف ارسال مینمود به گزارش پارس ناز وقتی مرد فهمید خانمش تصاویر زننده خود را برای 7 مرد غریبه ارسال نموده او را مجبور نمود با بدن برهنه در خیابان های نیویورک راه رود تا همه او را ببینند.


به گزارش پارس ناز حقیقت ماجرا از آنجایی شروع شد که مردی وقتی فهمید خانمش تصاویر عریان خود را برای هفت مرد غریبه ارسال نموده است وی را مجبور نمود با بدن ببرهنه در خیابانهای نیویورک راه رود.به گزارش پارسناز شوهر رو به خانم نموده و می گوید دختر زیبایی مثل تو با هفت تا مرد!باید تاوانش را بپردازی!

 

این زن آمریکایی در حالیکه سعی بر پوشاندن بدن خود در خیابان دارد به شوهرش التماس می نماید او را به خانه برگرداند ولی  مرد وی را مجبور به این کار می نماید.در ابتدا حوله ای دور بدن زن کشیده شده است اما شوهر وی را مجبور می نماید انرا برداشته و با بدن عریان وارد خیابان شود.در فیلم شنیده می شود که شوهر خانم می گوید:”بایست و حوله را از روی خودت بردار.می خواهیم شرمندگی تو را مشاهده نماییم.وی رو به خانمش نموده و می گوید دختر زیبایی مثل تو با هفت تا مرد!باید تاوانش را بپردازی!حالا همه افراد تو را می بینند همه بدن لخت تو را مشاهده می کنند.