جناب خان
همه ما مشتاق بودیم تا بدانیم عروسک گردان جناب خان چه کسی است کیست که اینگونه و با مهارت جناب خان را می گرداند و محبوبیت و جذابیت را برای او به امغان می اورد. قطعا این راهم نمی دانید که چه کسی به جای جناب خان سخن می گوید؟